page_banner

ALTERA IC UNLOCK

Altera mcu unlcok series:

Altera EPC1 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EPC1 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
සටහන: ඊපීසී 1064 ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීසී 1 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EPC1 EPC1064 ලෙස [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
සටහන: ඊපීසී 1441 ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීසී 1 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 1 ඊපීසී 1441 [පීඑල්සීසී 20] ඩීඑල් 20 / පීඑල්සීසී 20 සිෆ්
Altera EPC1064 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EPC1064 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EPC1064 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 1441 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EPC1441 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EPC1441 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
සටහන: ඇල්ෆෙරා ඊපීසී 1441 ඊපීසී 1064 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EPC1441 ලෙස EPC1064 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EPC1441 ලෙස EPC1064 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
Altera EPC2 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EPC2 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 (අයිඑස්පී) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1 ලෙස [පීඑල්සීසී 20] ඩීඑල් 20 / පීඑල්සීසී 20 සිෆ්
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1 ලෙස [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1 (අයිඑස්පී) ලෙස සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1441 ලෙස [පීඑල්සීසී 20] ඩීඑල් 20 / පීඑල්සීසී 20 සිෆ්
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1441 ලෙස [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීසී 2 ඊපීසී 1441 (අයිඑස්පී) ලෙස සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPC4 [PQFP100 Option1] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option1] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option2] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [PQFP100 Option1] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC16 [PQFP100 Option2] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [UBGA88] BGA-0733/0734 = BGA-Bottom-83 + BGA-Top-135 ZIF
Altera EPCS1 [SOIC8] DIL8 / SOIC8 ZIF 150mil
Altera EPCS1 (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPCS4 [SOIC8] DIL8 / SOIC8 ZIF 150mil
ඇල්ටෙරා ඊපීසීඑස් 4 (අයිඑස්පී) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPCS16 [SOIC8] DIL8 / SOIC8 ZIF 150mil
Altera EPCS16 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS16 (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPCS64 [SOIC16] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS64 (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EP310 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP310 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EP310I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP310I [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EP312 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP312 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP320 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP320 [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EP320I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP320I [PLCC20] DIL20 / PLCC20 ZIF
Altera EP324 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP324 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EP600 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP600 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP600 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP600I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP600I [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP600I [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP610 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP610 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP610I [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP610I [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610T සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP610T [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EP610T [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP900 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP900 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EP900I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP900I [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EP910 සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP910 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EP910I සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP910I [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EP910T සටහන: ක්‍රමලේඛකයාගේ ZIF සොකට් එකේ
Altera EP910T [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපී 1800 [පීජීඒ 68] 68 පීජී -40 ඩී-ඉසෙඩ් -1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1800 [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
ඇල්ටෙරා EP1800I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1800I [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
ඇල්ටෙරා EP1810 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1810 [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
ඇල්ටෙරා EP1810I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1810I [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
ඇල්ටෙරා EP1810T [PGA68] 68PG-40D-Z-1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1810T [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1830 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800; අප්රියොලොග්
Altera EP1830 [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EPM3032A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3032A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3032A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3064A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3064A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3064A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3128A [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3128A (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3128A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3128A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3256A [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3256A (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3256A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3256A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3512A [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3512A (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3512A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM3512A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM5032 PLD-1 මොඩියුලය
Altera EPM5032 [PLCC28] PLD-1 මොඩියුලය + DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EPM5032A PLD-1 මොඩියුලය
Altera EPM5032A [PLCC28] PLD-1 මොඩියුලය + DIL28 / PLCC28 ZIF
Altera EPM5064 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM5064A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM7032 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032AE (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032AE (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
7032S ලෙස ඇල්ටෙරා EPM7032AE [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
7032S ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7032 ඒඊ [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7032 ඒඊ ලෙස 7032 එස් (අයිඑස්පී) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032B [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48] (තදබදය) DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48] (SVF) DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49] (තදබදය) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49] (SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7032 බී (අයිඑස්පී-ජෑම්) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032B (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032S [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7032 එස් (අයිඑස්පී-ජෑම්) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7032S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
7032 ලෙස Altera EPM7032S [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
7032 ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7032 එස් [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032V [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7032V [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064 [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49] (තදබදය) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49] (SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064AE (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064AE (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
7064S ලෙස Altera EPM7064AE [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
7064S ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7064 ඒඊ [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7064 ඒඊ ලෙස 7064 එස් (අයිඑස්පී) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064B [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48] (තදබදය) DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48] (SVF) DIL48 / TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49] (තදබදය) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49] (SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7064 බී (අයිඑස්පී-ජෑම්) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064B (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064S [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44] (තදබදය) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44] (SVF) DIL44 / PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44] (තදබදය) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44] (SVF) DIL44 / TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] (JTAG) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7064S [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7064S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
7064 ලෙස Altera EPM7064S [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7064 එස් ලෙස 7064 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
7064 ලෙස Altera EPM7064S [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-1
7064 ලෙස Altera EPM7064S [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
7064 ලෙස ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7064 එස් [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7096 [PLCC68] DIL48 / PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128A [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128A [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128AE [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128AE [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128AE (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128AE (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128AE (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7128B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128B [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128B (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128B (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128B (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128E [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-4
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 7128 ඊ ලෙස 7128 [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128E [PQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PLCC84] DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128S [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100] (තදබදය) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100] (SVF) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128S [TQFP100] (JTAG) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7128S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7160S [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7160S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7192S (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7192S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256A [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7256AE [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256AE (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256AE (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256AE (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256B [TQFP100] DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100] (SVF) DIL48 / TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256B (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256B (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256B (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256S (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7256S (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512AE [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256] (තදබදය) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256] (SVF) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512AE (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512AE (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512B [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208] DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208] (තදබදය) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208] (SVF) DIL48 / QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512B (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512B (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM7512B (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9320 [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9320 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9320A [PLCC84] (තදබදය) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A [PLCC84] (SVF) DIL48 / PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9320A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9400 (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9400 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9480 (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9480 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9560 (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9560 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9560A (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM9560A (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM240 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240 [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100] (SVF) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 240 (අයිඑස්පී-ජෑම්) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM240 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM240G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240G [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100] (SVF) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM240G (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM240G (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM570 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570 [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100] (SVF) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256] (තදබදය) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256] (SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 570 (අයිඑස්පී) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
ඇල්ටෙරා ඊපීඑම් 570 (අයිඑස්පී-ජෑම්) සටහන: අයිඑස්පී සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM570 (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM570G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570G [TQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100] (තදබදය) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100] (SVF) DIL48 / QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256] (තදබදය) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256] (SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G (ISP) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM570G (ISP-Jam) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM570G (ISP-SVF) සටහන: ISP සම්බන්ධකය හරහා
Altera EPM1270 [TQFP144] DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144] (තදබදය) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144] (SVF) DIL48 / QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256] (තදබදය) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256] (SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
ඇල්ටෙරා